Tato stránka využívá cookies. Ne, to není žádné cukroví, ale soubory, díky nimž například nemusíte znova zadávat stejné údaje, když už jste je jednou vyplnili (více informací). Beru na vědomí

Přihlášky uzavřeny 18.11.2019

 

 

Podmínky pro výběrové řízení na prodej volného družstevního podílu

 

týkající se nebytu č. 1 v domě č.p. 865, který je součástí pozemku p.č. 3560 vše  katastrální území Smíchov, obec Praha, (jedná se o aktuální číslování vedené Bytovým družstvem)

 

v Bytovém družstvu Grafická 865/46, IČ: 05939143,  se sídlem  Grafická 865/46, Smíchov, 150 00 Praha 5,   vedeného u Městského soudu  v Praze oddíl Dr. vložka  8524  (dále  bytové družstvo)

 

 

Datum a místo konání výběrového řízení :

 

 

Dne 27. listopadu 2019 od  17.00 hod v nebytě č. 1 – 1. N.P. v domě na adrese Grafická 865/46, Smíchov, 150 00 Praha 5.

 

Organizující firma:

 

CONSULT REALITY, s.r.o.

IČ:          24299090

Sídlo:      Praha 5 - Smíchov, Na Plzeňce 1236/4, PSČ 15000

Jednatel:  JUDr. Milan Kaňka.

 

Definice umístění nebytu kterého se toto výběrové řízení týká:

 

nebyt č. 1        - 1. nadzemní podlaží

(Umístění vyznačeno na schematu v příloze 1)

 

I. Účast:

 1. Jako veřejnost je přípustná pouze účast členů výběrové komise, představenstva, kontrolní komise a účastníků výběrového řízení.
 2. Jako účastníci výběrového řízení (zájemci o družstevní podíl) mohou být akceptovány pouze fyzické osoby (podle stanov družstva nemůže být členem družstva právnická osoba a stanovy nepřipouštějí společné členství – spoluvlastnictví družstevního podílu více osobám s výjimkou společného členství manželů), jejichž řádně vyplněná přihláška do výběrového řízení (formulář v příloze 2) bude bytovému družstvu doručena doporučeným dopisem odeslaným nejpozději do 18.11.2019 na adresu Bytového družstva   Grafická 865/46, IČ: 05939143,  se sídlem  Grafická 865/46, Smíchov, 150 00 Praha 5 s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.  Na jinak doručené, či neúplné přihlášky nebude brán zřetel a do výběrového řízení nebudou zařazeny.
 3. Účastníci výběrového řízení se nemohou nechat zastupovat jinou osobou.
 4. Účastníkem výběrového řízení může být pouze osoba, která do 20.11. 2019 uhradí vratnou kauci ve výši 50.000,-Kč  s tím, že vítězi výběrového řízení, který bude přijat za člena družstva se kauce započítá na další členský vklad a administrativní poplatek ve výši 1.500,- Kč, vše  na účet družstva  č. 2701201285/2010, var.s. = prvních šest čísel rodného čísla. Za datum úhrady se považuje její připsání na účet družstva. Administrativní poplatek se nevrací.

 

II. Písemné podklady pro účastníky výběrového řízení :

 1. Formulář Přihláška do výběrového řízení
 2. Tyto Podmínky pro výběrové řízení
 3. Aktuální Stanovy Bytového družstva, 
 4. Dokumenty k právnímu stavu družstevního podílu : -  výše anuity
 5. Formulář Přihláška za člena Bytového družstva, 
 6. Text smlouvy o dalším členském vkladu
 7. Text nájemní smlouvy
 8. Znalecký posudek na družstevní podíl
 9. Výpis z LV na dům

 

Písemné podklady  obdrží každý účastník výběrového řízení po úhradě administrativního poplatku.

 

III. Prohlídka nebytu

Prohlídka se koná dne 13.11.2019 v 10.00 hod. a 14.11. 2019 v 17.00 hod.

 

IV. Komise pro výběrové řízení

Výběrové řízení bude dozorovat a hodnotit komise složená ze 2 členů  družstva, a to p. Ivana Beranová, Michaela Janíčková a JUDr. Milan Kaňka za organizující firmu.  

 

V. Průběh a podmínky výběrového řízení

 

 1. Výběrové řízení bude dozorovat výše uvedená komise.
 2. Každý řádně přihlášený zájemce se před výběrovým řízením prokáže platným občanským průkazem.
 3. Výběrového řízení se může účastnit pouze osoba, která včas podala řádně vyplněnou přihlášku do výběrového řízení a uhradila administrativní poplatek.
 4. Základní podání bude v minimální výši:         

          družstevní podíl k nebytu č. 1     1.500.000,-Kč, z toho anuita (nesplacená část   

          dalšího členského vkladu )             670.528,-Kč       

           

 1. Při tomto výběrovém řízení není možné minimální výši základního podání snížit.
 2. Nejvyšší učiněné podání vítěze výběrového řízení představuje další členský vklad v družstvu dle stanov. 
 3. Každý řádně přihlášený zájemce může navrhnout v průběhu výběrového řízení zvýšení podání, minimální příhoz je 10.000,- Kč.
 4. Výběrové řízení je ukončeno v okamžiku, kdy již nikdo ze zájemců neučiní po třetí výzvě k příhozu vyšší příhoz.

 

VI. Vyhodnocení výběrového řízení

Komise vyhodnotí průběh výběrového řízení dle výše uvedených kritérií ihned po ukončení výběrového řízení a vyhlásí vítěze, přičemž jediným kritériem je nejvyšší nabídka z výběrového řízení. Každý člen komise má jeden hlas.

O průběhu výběrového řízení bude sepsán protokol, který bude podepsán členy komise.

 

VII. Další podmínky výběrového řízení

Do 3 pracovních dnů od konání výběrového řízení bude vítěz písemně vyzván k podání přihlášky do družstva, podpisu Smlouvy o dalším členském vkladu a úhradě základního členského vkladu (5.000,-Kč), dalšího členského vkladu a 2,34% z nejvyšší nabídky (nejvyššího učiněného podání) + DPH jako poplatek organizující firmě. Smlouvu o dalším členském vkladu předkládá družstvo.

 

Pokud nebude do 5 pracovních dnů od ukončení výběrového řízení uhrazen základní členský vklad a/nebo další členský vklad a/nebo 2,34% z nejvyššího učiněného podání + DPH jako poplatek organizující firmě a/nebo nebude podepsána smlouva vítězem výběrového řízení o dalším členském vkladu s družstvem, bude to mít za následek nepřijetí zájemce za řádného člena družstva. Platbu základního členského vkladu a dalšího členského vkladu je možné provádět pouze v korunách českých na účet družstva č. 2701201285/2010 -  var. s. prvních šest čísel rodného čísla a platbu 2,34% z nejvyššího učiněného podání + DPH jako poplatek organizující firmě je možné provádět pouze v korunách českých na účet organizující firmy č.ú. 490900/5500 -  var. s. prvních šest čísel rodného čísla. Za datum úhrady se vždy považuje její připsání na účet družstva/organizující firmy. Po provedení úhrady základního členského vkladu,  dalšího členského vkladu a poplatku organizující firmě rozhodne nejbližší členská schůze o  přijetí vítěze výběrového řízení za člena družstva. Pokud členská schůze rozhodne o nepřijetí vítěze, bude mu do 5 pracovních dnů vrácen uhrazený základní členský vklad, další členský vklad, vratná kauce ve výši 50.000,-Kč a poplatek organizující firmě zpět na účet, ze kterého přišel. Všechny doklady o výběrovém řízení archivuje družstvo.

 

V případě, že se toto výběrové řízení neuskuteční, nebo nebude po ukončeném výběrovém řízení prodej realizován, bude představenstvem vyhlášen další termín výběrového řízení za stejných podmínek.

 

Výběrové řízení se řídí pouze těmito podmínkami a nelze v něm uplatňovat postup podle právních předpisů o veřejných zakázkách, výběrovém řízení, veřejných dražbách ani jiných podobných soutěžích.

 

Schváleno členskou schůzí družstva dne  20.6. 2019 a 10.10.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2

 

Přihláška do výběrového řízení

 na prodej volného družstevního podílu a čestné prohlášení

     

týkající se nebytu č. 1 v domě č.p. 865, který je součástí pozemku p.č. 3560, vše  katastrální území Smíchov, obec Praha,  v Bytovém družstvu Grafická 865/46, IČ: 05939143,  se sídlem  Grafická 865/46, Smíchov, 150 00 Praha 5,   vedeného u Městského soudu  v Praze oddíl Dr. vložka  8524  (dále  bytové družstvo)

 

Titul/Jméno/Příjmení,  zájemce o výběrové řízení:          ..................................................

 

Rodné číslo/Datum narození:                               …...........................................................

 

Adresa trvalého bydliště:  …...............................................................................................

 

Titul/Jméno/Příjmení, manželky/ manžela *):     ….............................................................

 

Rodné číslo/Datum narození:                             ….............................................................

 

Adresa trvalého bydliště:  …................................................................................................

 

Korespondenční adresa: …...................................................................................................

 

Telefon : …..................................................

 

E-mail : …....................................................

 

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Já, níže podepsaný zájemce o výběrové řízení, pro účely výše uvedeného  výběrové řízení, jehož předmětem je realizace prodeje volného družstevního podílu (dále jen „družstevní podíl“), činím tímto čestné prohlášení:

 o tom, že jsem v dobré finanční situaci a jsem schopen dodržet povinnosti a závazky, vyplývající ze  smlouvy o dalším členském vkladu, která je součástí Podmínek pro  výběrové řízení, zejména uhradit řádně a včas další členský vklad v družstvu, pokud se stanu vítězem výběrového řízení,

 o tom, že finanční prostředky na úhradu dalšího členského vkladu jsem nezískal nezákonným způsobem, nepocházejí z trestné činnosti ani nebyly získány prostřednictvím či v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „Prohlášení o původu peněz“),

 o tom, že nemám k němu žádné výhrady či připomínky ke právnímu a technickému stavu nebytu, který s družstevním podílem souvisí,

 o tom, že plním své právní povinnosti a závazky, nenacházím se v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 182/2006 Sb.“), zejména nejsem předlužen a jsem schopen plnit své splatné závazky, přičemž moje hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku, nejsem v platební neschopnosti, není proti mně vedeno řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., není mi známo, že by mi hrozila platební neschopnost, či řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., ani soudní či správní řízení ve věci povinností a závazků vůči ČP,

 o tom, že nejsem žádným způsobem omezen v nakládání se svým majetkem, zejména, nikoli však výlučně, nejsem omezen podle § 44a odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění (dále jen „zák. č. 120/2001 Sb.“),

 o tom, že se zavazuji bezodkladně písemně oznámit bytovému družstvu všechny podstatné skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na nabytí družstevního podílu, zahájení nebo hrozbu řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., soudního nebo správního řízení ve věci povinností a závazků vůči státu nebo řízení, jehož následkem by mohlo dojít k omezení nakládání s mým majetkem, zejména, nikoli však výlučně, omezení podle § 44a odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb. Tyto závazky trvají až do úplného zaplacení dalšího členského vkladu,

 o tom, že bezvýhradně souhlasím s podmínkami výše uvedeného výběrového řízení včetně podmínek pro složení a nevratnosti administrativního poplatku, seznámil jsem se s nimi a zavazuji se dodržet povinnosti z nich plynoucí,

 o tom, že beru na vědomí a souhlasím s tím, že v případě mého vítězství ve výběrovém řízení, v souladu s podmínkami výběrového řízení  zaplatím další členský vklad podle podmínek smlouvy o dalším členském vkladu,

ve lhůtě uvedené ve výzvě bytového družstva podepsat potřebný počet vyhotovení smlouvy o dalším členském vkladu (z toho jedno s úředně ověřeným podpisem) a nájemní smlouvy a v téže lhůtě je doručit na adresu bytového družstva,

 o tom, že výslovně souhlasím s předloženým zněním smlouvy o dalším členském vkladu  a nájemní smlouvy,

 o tom, že souhlasím se zpracováním osobních údajů, uvedených na tomto prohlášení, a to výhradně pro účely této výběrové řízení a pro sepsání smlouvy o dalším členském vkladu  a nájemní smlouvy, a to po dobu nezbytnou pro vyhodnocení výběrové řízení. Souhlas uděluji bytovému družstvu, které je správcem mých osobních údajů za stanoveným účelem.

 o tom, že mi jsou známa pravidla  pro nakládání s osobními údaji, zejména je mi známo, že poskytnutí osobních údajů zájemce o výběrové řízení je dobrovolné, neposkytne-li je zájemce o výběrové řízení, nelze jej zařadit do výběrového řízení. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím osob správce osobních údajů k tomu pověřenými. Dále mohou být osobní údaje zájemce o výběrové řízení zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou. Osobní údaje zájemce o výběrové řízení budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě. Zájemce o výběrové řízení má právo přístupu ke svým osobním údajům na základě písemné žádosti je  správce osobních údajů povinen poskytnout zájemci o výběrové řízení informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytně nutné k poskytnutí takové informace.

Dále

 prohlašuji, že výše uvedená prohlášení jsou v celém jejich rozsahu pravdivá, úplná a přesná  ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení.

 zavazuji se neprodleně informovat bytové družstvo v případě, že by došlo k porušení výše uvedených prohlášení nebo by se tato prohlášení stala nepravdivá, neúplná nebo nepřesná;

 beru na vědomí, že pokud by došlo k porušení výše uvedených prohlášení nebo by se tato prohlášení stala nepravdivá, neúplná nebo nepřesná, má bytové družstvo právo vyloučit mě z této výběrové řízení, neuzavřít se mnou smlouvu o dalším členském vkladu, pokud se stanu vítězem výběrové řízení.

 zavazuji se uhradit bytovému družstvu jakoukoliv újmu, která by mu vznikla v souvislosti s tím, že došlo k porušení výše uvedených prohlášení nebo se tato prohlášení stala nepravdivá, neúplná nebo nepřesná.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s písemnými Podmínkami pro výše uvedené výběrové řízení a souhlasím s nimi.

 

 

Datum:  …..................................................

 

 

                   ….........................................  ….................................................

 

                        podpis zájemce                       podpis manželky/manžela**)

 

 

 

 

*) v případě společného jmění manželů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihláška do výběrového řízení

 na prodej volného družstevního podílu a čestné prohlášení

     

týkající se nebytu č. 1 v domě č.p. 865, který je součástí pozemku p.č. 3560, vše  katastrální území Smíchov, obec Praha,  v Bytovém družstvu Grafická 865/46, IČ: 05939143,  se sídlem  Grafická 865/46, Smíchov, 150 00 Praha 5,   vedeného u Městského soudu  v Praze oddíl Dr. vložka  8524  (dále  bytové družstvo)

 

Titul/Jméno/Příjmení,  zájemce o výběrové řízení:          ..................................................

 

Rodné číslo/Datum narození:                               …...........................................................

 

Adresa trvalého bydliště:  …...............................................................................................

 

Titul/Jméno/Příjmení, manželky/ manžela *):     ….............................................................

 

Rodné číslo/Datum narození:                             ….............................................................

 

Adresa trvalého bydliště:  …................................................................................................

 

Korespondenční adresa: …...................................................................................................

 

Telefon : …..................................................

 

E-mail : …....................................................

 

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Já, níže podepsaný zájemce o výběrové řízení, pro účely výše uvedeného  výběrové řízení, jehož předmětem je realizace prodeje volného družstevního podílu (dále jen „družstevní podíl“), činím tímto čestné prohlášení:

 o tom, že jsem v dobré finanční situaci a jsem schopen dodržet povinnosti a závazky, vyplývající ze  smlouvy o dalším členském vkladu, která je součástí Podmínek pro  výběrové řízení, zejména uhradit řádně a včas další členský vklad v družstvu, pokud se stanu vítězem výběrového řízení,

 o tom, že finanční prostředky na úhradu dalšího členského vkladu jsem nezískal nezákonným způsobem, nepocházejí z trestné činnosti ani nebyly získány prostřednictvím či v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „Prohlášení o původu peněz“),

 o tom, že nemám k němu žádné výhrady či připomínky ke právnímu a technickému stavu nebytu, který s družstevním podílem souvisí,

 o tom, že plním své právní povinnosti a závazky, nenacházím se v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 182/2006 Sb.“), zejména nejsem předlužen a jsem schopen plnit své splatné závazky, přičemž moje hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku, nejsem v platební neschopnosti, není proti mně vedeno řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., není mi známo, že by mi hrozila platební neschopnost, či řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., ani soudní či správní řízení ve věci povinností a závazků vůči ČP,

 o tom, že nejsem žádným způsobem omezen v nakládání se svým majetkem, zejména, nikoli však výlučně, nejsem omezen podle § 44a odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění (dále jen „zák. č. 120/2001 Sb.“),

 o tom, že se zavazuji bezodkladně písemně oznámit bytovému družstvu všechny podstatné skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na nabytí družstevního podílu, zahájení nebo hrozbu řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., soudního nebo správního řízení ve věci povinností a závazků vůči státu nebo řízení, jehož následkem by mohlo dojít k omezení nakládání s mým majetkem, zejména, nikoli však výlučně, omezení podle § 44a odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb. Tyto závazky trvají až do úplného zaplacení dalšího členského vkladu,

 o tom, že bezvýhradně souhlasím s podmínkami výše uvedeného výběrového řízení včetně podmínek pro složení a nevratnosti administrativního poplatku, seznámil jsem se s nimi a zavazuji se dodržet povinnosti z nich plynoucí,

 o tom, že beru na vědomí a souhlasím s tím, že v případě mého vítězství ve výběrovém řízení, v souladu s podmínkami výběrového řízení  zaplatím další členský vklad podle podmínek smlouvy o dalším členském vkladu,

ve lhůtě uvedené ve výzvě bytového družstva podepsat potřebný počet vyhotovení smlouvy o dalším členském vkladu (z toho jedno s úředně ověřeným podpisem) a nájemní smlouvy a v téže lhůtě je doručit na adresu bytového družstva,

 o tom, že výslovně souhlasím s předloženým zněním smlouvy o dalším členském vkladu  a nájemní smlouvy,

 o tom, že souhlasím se zpracováním osobních údajů, uvedených na tomto prohlášení, a to výhradně pro účely této výběrové řízení a pro sepsání smlouvy o dalším členském vkladu  a nájemní smlouvy, a to po dobu nezbytnou pro vyhodnocení výběrové řízení. Souhlas uděluji bytovému družstvu, které je správcem mých osobních údajů za stanoveným účelem.

 o tom, že mi jsou známa pravidla  pro nakládání s osobními údaji, zejména je mi známo, že poskytnutí osobních údajů zájemce o výběrové řízení je dobrovolné, neposkytne-li je zájemce o výběrové řízení, nelze jej zařadit do výběrového řízení. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím osob správce osobních údajů k tomu pověřenými. Dále mohou být osobní údaje zájemce o výběrové řízení zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou. Osobní údaje zájemce o výběrové řízení budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě. Zájemce o výběrové řízení má právo přístupu ke svým osobním údajům na základě písemné žádosti je  správce osobních údajů povinen poskytnout zájemci o výběrové řízení informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytně nutné k poskytnutí takové informace.

Dále

 prohlašuji, že výše uvedená prohlášení jsou v celém jejich rozsahu pravdivá, úplná a přesná  ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení.

 zavazuji se neprodleně informovat bytové družstvo v případě, že by došlo k porušení výše uvedených prohlášení nebo by se tato prohlášení stala nepravdivá, neúplná nebo nepřesná;

 beru na vědomí, že pokud by došlo k porušení výše uvedených prohlášení nebo by se tato prohlášení stala nepravdivá, neúplná nebo nepřesná, má bytové družstvo právo vyloučit mě z této výběrové řízení, neuzavřít se mnou smlouvu o dalším členském vkladu, pokud se stanu vítězem výběrové řízení.

 zavazuji se uhradit bytovému družstvu jakoukoliv újmu, která by mu vznikla v souvislosti s tím, že došlo k porušení výše uvedených prohlášení nebo se tato prohlášení stala nepravdivá, neúplná nebo nepřesná.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s písemnými Podmínkami pro výše uvedené výběrové řízení a souhlasím s nimi.

 

Datum:  …......................

 

                   ….........................................  ….................................................

                        podpis zájemce                       podpis manželky/manžela*)

 

 

 *) v případě společného jmění manželů


REALITY CONSULT, spol. s r.o.
Veletržní 31, Praha 7 170 00
Mobil: +420 603 913 066, +420 731 448 291, Telefon: +420 242 410 666, +420 242 241 643, Fax: +420 242 410 644
IČ: 24299090
kanka.honza@gmail.com, info@realityconsult.cz
najdibyt.cz

Zpět na úvod | Nastavit jako domovskou stránku | Kontakty | Mapa stránek