Tato stránka využívá cookies. Ne, to není žádné cukroví, ale soubory, díky nimž například nemusíte znova zadávat stejné údaje, když už jste je jednou vyplnili (více informací). Beru na vědomí

TRVALÝ POBYT

Co je to trvalý pobyt ?

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání, avšak za dále uvedených podmínek Vznik trvalého pobytu Okamžikem narození je místem trvalého pobytu občana místo trvalého pobytu jeho matky. V případě, že nelze takto zjistit místo trvalého pobytu, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky kam se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí občanů, ke kterým došlo v cizině. Tuto zvláštní matriku vede Úřad městské části Brno-střed.

Kolik míst trvalého pobytu současně může občan mít a na jakém místě ?

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Co je to ohlašovna trvalého pobytu?

Ohlašovnou jsou pro účely přihlášení nebo změny trvalého pobytu: obecní úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst. Změny trvalého pobytu a doklady kde a jak se přihlašuje k trvalému pobytu Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen: a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, b) předložit občanský průkaz, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Trvalý pobyt a právo na nájem /neboli, vznikne přihlášením k trvalému pobytu právo na nájem nebo jiné právo k užívání bytu?/

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, kde je trvale přihlášen, ani k žádná práva k vlastníkovi nemovitosti. Tedy právo na nájem nebo jiné právo k užívání bytu přihlášením k trvalému pobytu nevznikne.

Jak se majitel objektu dozví že se k němu někdo trvale přihlásil?

Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby, což znamená nejen jejich přírůstek, ale i úbytek. Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu nebo jeho vymezené části na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu nebo jeho vymezené části. Obrana majitele objektu proti přihlášení osoby k trvalému pobytu z důvodu neplatných, pozměněných, padělaných nebo nepravdivých dokladů nebo skutečností Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci c) ohlašovně prokázat. V podrobnostech odkazuji na zákon 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

Autor: JUDr. Milan Kaňka, CONSULT REALITY , spol. s r.o.


Daně po prodeji resp. koupi nemovitosti


Po prodeji resp. koupi nemovitosti se setkáme s trojím druhem daně:

  • Daň z převodu nemovitosti
  • Daň z příjmu
  • Daň z nemovitosti

 

Daň z převodu nemovitosti

Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem.

Osobou, která je povinna podat přiznání k dani z převodu nemovitostí a platit tuto daň - tzv. poplatník, je nabyvatel(kupující). 

Daň činí 4 % ze základu daně.

Základem daně z převodu nemovitostí je cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku (znaleckým oceněním, posudkem) (popř. je možné využít tzv. SMĚRNÉ HODNOTY NEMOVITOSTI), platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena oceněním zjištěná. Je-li však cena v kupní smlouvě sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. 

Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.

Osvobození od této daně při prodeji nemovitosti je složitější záležitostí a je možné pouze, pokud je převodcem podnikatel, jehož předmětem činnosti je výstavba nebo prodej staveb a bytů a to pouze v případě, jde -li o první úplatný převod nebo přechod vlastnictví. V podrobnostech odkazuji na zákon č. 357/1992 Sb. „o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí".

Daň z příjmu

Předmětem daně z příjmu je příjem z převodu (prodeje) vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo spoluvlastnického podílu na nich.

Osobou, která je povinna přiznat daň z příjmu za prodej nemovitosti a platit tuto daň - tzv. poplatník, je převodce (prodávající). Příjem z prodeje nemovitosti zahrne prodávají do ročního daňového přiznání k dani z příjmu.

Základem této daně je skutečná kupní cena nemovitosti.

Osvobození od této daně při prodeji nemovitosti je velmi významné, neboť zahrnuje velký okruh osob. Osvobozeny od této daně jsou příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.

Pokud není tato podmínka splněna, pak jsou od této daně osvobozeny příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele.

V podrobnostech odkazuji na zákon č. 586/1992 Sb. „o daních z příjmů".

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitostí tvoří:

Daň z pozemků

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí.

Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku. Výše daně je závislá na druhu pozemku a na koeficientu podle zákona.

Daň ze staveb

Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané a nebo podle dříve vydaných obecně závazných právních předpisů dokončené, dále pak byty nebo nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí.

Poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru.

Osvobozeny od daně ze staveb jsou na dobu 15 let, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního rozhodnutí, novostavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob v novostavbách obytných domů, pokud slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých.

Dále pak jsou osvobozeny od daně ze staveb do zdaňovacího období roku 2007 včetně, obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, pokud byly postaveny do roku 1948 a je v nich buď nadpoloviční většina nájemních bytů, nebo byty v nich byly nejméně 15 let obsazeny též jinými uživateli než vlastníkem a osobami mu blízkými podle dřívějších zákonů o hospodaření s byty a s přikázaným nájemným, pokud nedošlo od roku 1948 k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké, stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení,

Pro daň z pozemků i ze staveb společně platí:

Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Dojde-li ke změně v osobě poplatníka nebo okolností rozhodných pro vyměření daně, je poplatník povinen do 31. ledna zdaňovacího období změnu přiznat; v těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání.

Daň z nemovitostí je splatná u poplatníků (neprovozují -li zemědělskou výrobu a chov ryb) ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května, do 30. června, do 30. září a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 1000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.

V podrobnostech odkazuji na zákon č. 338/1992 Sb. „o dani z nemovitostí".

Autor: JUDr. Milan Kaňka,  Consult Reality

Tel. 605 260 101


dfgh

REALITY CONSULT, spol. s r.o.
Veletržní 31, Praha 7 170 00
Mobil: +420 603 913 066, +420 731 448 291, Telefon: +420 242 410 666, +420 242 241 643, Fax: +420 242 410 644
IČ: 24299090
kanka.honza@gmail.com, info@realityconsult.cz
najdibyt.cz

Zpět na úvod | Nastavit jako domovskou stránku | Kontakty | Mapa stránek